0
 

Live online cursus De (dagelijkse) gevolgen van het Didam Arrest voor de onroerend goed praktijk

mr. dr. Jaap Dammingh

Hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

di 4 juni 2024
9.30 - 11.40 uur
245,-
Actualiteit
Live Online Cursus
2 NOvA PO
/
2 PE KNB
 
 

Inhoud

Het Didam-arrest (uit 2021) heeft veel stof doen opwaaien, vooral gemeenten zijn er flink van geschrokken. In dit arrest heeft de Hoge Raad – kort gezegd – overwogen dat art. 3:14 BW meebrengt dat een overheidslichaam dat een overeenkomst sluit, daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moet nemen. Concreet betekent dit dat wanneer een gemeente een onroerende zaak of een stuk grond (in het kader van gebiedsontwikkeling) wil verkopen, zij daaraan openbaar bekendheid moet geven en aan alle kandidaat-kopers gelijke kansen moet bieden.
Wat zijn de rechtsgevolgen wanneer een gemeente niet conform de ‘Didam-regels’ heeft gehandeld? In de rechtspraktijk heerst daarover onduidelijkheid en daarmee onzekerheid.

Uw docent Jaap Dammingh bespreekt op deze live online cursus onder andere de volgende aspecten/vragen:
• Wat is de reikwijdte van de regels die de Hoge Raad in het Didam-arrest heeft geformuleerd? Gelden die regels alleen voor verkoop, of bijvoorbeeld ook voor verhuur en de uitgifte van grond in erfpacht?
• Hoe dient een overheidslichaam de procedure concreet in te richten teneinde te voldoen aan voormelde regels?
• Is een koopovereenkomst die is gesloten zonder dat de ‘Didam-regels’ in acht zijn genomen, nietig, vernietigbaar of ‘gewoon’ geldig?
• En als nietigheid of vernietigbaarheid wordt aangenomen, geldt dit dan ook voor overeenkomsten die vóór het wijzen van het Didam-arrest zijn gesloten (en afgewikkeld)?
• Is een gemeente die de ‘Didam-regels’ schond, schadeplichtig jegens een kandidaat-koper die achter het net heeft gevist? Zo ja: wat is dan de rechtsgrond voor aansprakelijkheid?
• Mag c.q. moet een notaris meewerken aan de (notariële) levering wanneer hij weet of vermoedt dat bij het sluiten van de koopovereenkomst de ‘Didam-regels’ niet zijn nageleefd?

Deze live online cursus is een must voor alle juristen die werkzaam zijn in de onroerend goed praktijk (en dan met name die juristen die betrokken zijn bij het grondbeleid van gemeenten) én graag up to date willen blijven over de gevolgen van het Didam arrest die praktisch iedere dag gemeenten en ontwikkelaars voor vraagtekens stellen!

 

 

Programma

9.25 uurLive omgeving Zoom open
9.30 uurDe gevolgen van het Didam Arrest - deel 1
10.30 uurPauze
10.40 uurDe gevolgen van het Didam arrest - deel 2
11.40 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus