0
8 ,2
Gemiddelde
waardering
 

Live online cursus: De Ontslagprocedure van het UWV in crisistijd 2021

mr. Jan Meijer

Landelijk Manager UWV WERKbedrijf

ma 21 juni 2021
9.30 - 12.45 uur
199,-
Actualiteit
Live Online Cursus
3 NOvA PO
 
 

Inhoud

Actueel: Online cursus vanuit huis of kantoor

Update voor 2021! In deze live onlinecursus van 3 uur (3 PO) behandelt Jan Meijer (UWV) de volledige ontslagprocedure van UWV. Uiteraard is er speciale aandacht voor de invloed van de NOW en andere stimulerende maatregelen op de bedrijfseconomische ontslagprocedure. Aan de orde komen o.a.:

- Actualiteiten rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden aan de hand van de formulieren A, B en C
- De gemiddelde beslistermijn
- De nieuwe Uitvoeringsregels 'Ontslag om bedrijfseconomische redenen' en 'Procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure', geldend sinds 1 september 2020
- De kans op een procedure bij de rechter na de ontslagbeschikking van UWV
- De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW (1.0, 2.0 en 3.0)
- Hoe moet de werkgever in deze onzekere tijden aannemelijk maken dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
- Hoe weegt UWV het al dan niet gebruik maken van de NOW en andere stimulerende maatregelen mee bij het beoordelen van de bedrijfseconomische redenen voor ontslag?
- Tips voor het vaststellen van de bedrijfsvestiging(en), de categorie(en) uitwisselbare functies en de duur dienstverband in het kader van het afspiegelingsbeginsel
- Risico van de stoelendans-methode
- De herplaatsingsplicht: start herplaatsingsinspanningen, redelijke termijn, rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, reikwijdte en norm herplaatsing
- Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
- Opletpunten bij ontslag van langdurige arbeidsongeschikte werknemers (B-grond)
- Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A- en B-grond
- Compensatieregeling transitievergoeding bij Langdurige arbeidsongeschiktheid (1 april 2020) en bij bedrijfsbeëindigingen door pensionering of overlijden van de werkgever (1 januari 2021): de stand van zaken.

Let op, dit is een online cursus.

 

Programma

9.15 uurToegang tot de online cursus staat open
9.30 uurBedrijfseconomisch ontslag en actualiteiten UWV
 • Ontwikkelingen rondom het indienen van een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden
 • Nieuwe Uitvoeringsregels (zomer 2020) procedurele aspecten UWV-ontslagprocedure: absolute- en relatieve competentie, voorlopige aanvraag, herhaalde aanvraag, vertrouwelijke gegevens, geldigheid van de beslissing, etc.
 • nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (zomer 2020): wijziging toetsing opzegverboden bij beëindiging werkzaamheden onderneming, wijziging toetsing raadpleging medezeggenschap bij beoordeling ontslagaanvraag, etc.
 • De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie o.g.v. de NOW-regeling (1e tranche). En hoe zit dit bij de 2e tranche van de NOW?
 • Hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (d.w.z. bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
 • In hoeverre speelt het al dan niet gebruik maken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?
11.15 uurPauze
11.30 uurBedrijfseconomisch ontslag en actualiteiten UWV
 • De per 1 januari 2020 gewijzigde Ontslagregeling (nieuw art. 2a) in verband met Wnra: hoe moeten de bedrijfseconomische ontslagredenen bij overheidswerkgevers worden getoetst, wanneer de ontslagen het gevolg zijn van een democratisch genomen besluit?
 • Vier arresten van de Hoge Raad op de A-grond (ANWB, Stichting tante Louise, KLM en Shell) en de invloed hiervan op de ontslagpraktijk van UWV
 • Uitspraken van UWV versus uitspraken van de kantonrechter op de A grond
 • Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (geldend sinds 1 april 2020): voorwaarden, bewijsstukken, beperkingen, het aanvraagproces, termijnen, veelgestelde vragen, etc.
 • Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming wegens pensionering/ziekte van de werkgever (geldend vanaf 1 januari 2021): inhoud en reikwijdte
12.45 uurEinde cursus
 
 

Locatie

Online

Live Online Cursus